Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Algemeen | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenVan StandRent VOF te Ommen.

In de algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Verhuurder : StandRent VOF, de gebruiker van de algemene voorwaarden
Koper/Huurder : de (rechts) persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit of heeft gesloten.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verhuurder en koper/huurder

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, inclusief de overeenkomste terzake huur en verhuur, door StandRent V.O.F. gevestigd te Ommen, hierna te noemen StandRent aangegaan.

Lid 2. De overeenkomst komt tot stand doordat de koper/huurder het aanbod van StandRent inzake de verkoop/verhuur mondeling heeft geaccepteerd, en derhalve nog voordat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Met de mondelinge acceptatie al van het aanbod van StandRent inzake koop/verkoop/verhuur worden de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Lid 3. Bijzondere bepalingen, die derhalve afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen StandRent en koper/huurder zijn overeengekomen.

Lid 4. In voorkomende gevallen dient in het kader van deze voorwaarden StandRent te worden aangemerkt als opdrachtnemer i.p.v. verkoper/verhuurder en dient koper/huurder te worden aangemerkt als opdrachtgever.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden; the battle of forms

Lid 1. De toepasselijkheid van eventueel door koper/huurder gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van deze contractpartijen en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van StandRent onverlet, tenzij deze algemene voorwaarden van StandRent strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

Lid 3. Algemene voorwaarden worden slechts door StandRent aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zullen niet automatisch opnieuw de algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van deze contractpartijen c.q. derden van toepassing zijn. Uitdrukkelijk dient per transactie te worden overeengekomen dat in die gevallen de voorwaarden van de contractpartijen en/of derden van toepassing zijn. Is dat niet uitdrukkelijk overeengekomen, dan gelden de algemene leveringsvoorwaarden van StandRent .

Artikel 3. Aanbiedingen

Lid 1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Lid 2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van StandRent, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.

Lid 3. Gegevens in drukwerken verstrekt door StandRent zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden StandRent niet.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst

Lid 1. De overeenkomst betreffende verhuur is gesloten voor bepaalde tijd, indien niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd loopt vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld.

Lid 2. Bij het vaststellen van de looptijd van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5. Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten) van StandRent , binden deze laatste niet, voor zover ze door StandRent niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van StandRent hebben dan ook niet de bevoegdheid StandRent te binden aan contractpartijen en/of derden, indien StandRent zelf niet voor schriftelijke bevestiging zorgdraagt.

Artikel 6. Overeenkomst

Lid 1. De overeenkomst van koop en verkoop/verhuur van zaken wordt pas bindend voor Stand Rent door zijn schriftelijke bevestiging. Zulks ter voorkoming van onduidelijkheden indien ex artikel 5 ondergeschikten van StandRent afspraken met contractpartijen/derden hebben gemaakt.

Lid 2. Elke met StandRent aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de koper/huurder/opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, in de gevallen waarin niet als hoofdregel op de voet van artikel 31 van deze voorwaarden contante betaling wordt gevraagd. Koper/huurder/opdrachtgever zal toestaan dat StandRent zo nodig informatie betreffende de (aspirant-) koper/huurder/opdrachtgever opvraagt, voor welke informatie StandRent zich zal kunnen wenden tot bijvoorbeeld AFI te Leeuwarden, BKR te Tiel, Graydon te Den Haag etc.

Lid 3. Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, maten, kleur etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Stand Rent bij de aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen. StandRent heeft deze gegevens uitsluitend te goeder trouw verstrekt. Enkel indien het aan grove schuld of opzet van StandRent is toe te schrijven dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, is Stand Rent eventueel aansprakelijk.

Artikel 7. Waarborgsom

Lid 1. In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan StandRent desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen.

Lid 2. StandRent behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom. Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals hieronder vermeld in artikel 15 inzake opzegging/ontbinding.

Lid 3. StandRent is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens StandRent heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. Enkel indien de waarborgsom langer dan 30 dagen bij  Stand Rent uitstaat, is StandRent verplicht hierover een rentevergoeding te betalen.

Artikel 8. Prijzen

Lid 1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

Lid 2. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig. StandRent wordt door deze prijslijsten en reclamematerialen in principe niet gebonden. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend.

Lid 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze in de overeengekomen prijs worden doorberekend.

Lid 4. Indien de prijsstijging meer dan 2 % bedraagt terzake de overeengekomen koopsom, heeft Stand Rent het recht deze verhoging in de koopsom door te voeren. Koper heeft de verplichting deze verhoging zonder meer te betalen.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering/levering en terugbezorging

Lid 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 inzake betaling.

Lid 2. De huurder dient zelf de gehuurde zaken bij StandRent op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst aan StandRent terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, dat StandRent zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde zaken zal belasten.

Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder niet in staat is zelf de van StandRent gehuurde zaken terug te brengen, is StandRent gerechtigd die zaken zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die zaken ook geheel voor rekening komen van huurder.

Lid 3. Indien de datum voor het terugbezorgen van de zaken wordt overschreden, is de huurder aan StandRent een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van StandRent op verdere schadevergoeding. Deze verdere schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan StandRent , die deze lijdt, doordat specialistische apparatuur, die StandRent aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de huurder ten deze bij StandRent wordt terugbezorgd, waardoor StandRent zich geconfronteerd ziet met eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie StandRent zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.

Artikel 10. Leveringstermijnen

Lid 1. De tussen partijen afgesproken leveringstermijnen gelden als door StandRent bij benadering aangegeven. StandRent kan niet instaan voor levering van gekochte/verhuurde zaken op een exact tijdstip.

Lid 2. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Stand Rent zijn de zaken te leveren. Mocht te late levering plaatsvinden, dan is StandRent terzake die te late levering niet aansprakelijk, behoudens indien de te late levering een gevolg is van StandRent opzet of grove schuld.

Lid 3. Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de koper/huurder/opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11. Personeel van StandRent

Indien de koper/huurder/opdrachtgever bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking tot de verkochte/gehuurde zaken gebruikmaakt van de diensten van werknemers van StandRent, worden deze werknemers geacht op dat moment hun werkzaamheden/diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel onder verantwoordelijkheid van de koper/huurder/opdrachtgever zoals hiervoor bedoeld, is koper/huurder tegenover Stand Rent eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid geldt vanaf het moment waarop de koper/huurder/opdrachtgever bij StandRent doende is om met behulp van personeel van StandRent zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met StandRent nog worden getekend.

Artikel 12. Emballage

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend. Emballage wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage in relatie tot de te leveren apparatuur is ter beoordeling van StandRent .

[vetl}Artikel 13. Aanbetaling{vetl]

Lid 1. StandRent is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 75% te vragen, in de gevallen waarin bij wijze van uitzondering niet op de voet van artikel 31 contante betaling wordt gevraagd. Als regel is StandRent gerechtigd bij levering/afgifte direct contante betaling te verlangen.

Lid 2. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen zijdens StandRent de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de koper/huurder/opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom. Daarnaast heeft de koper/huurder/opdrachtgever recht op schadevergoeding, zoals hieronder in deze voorwaarden verder geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door koper/huurder/opdrachtgever vooruitbetaalde bedrag c.q. de door koper/huurder/opdrachtgever betaalde koop-/huursom, deel uitmaakt.

Artikel 14. Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door StandRent aangegeven. Wenst de koper/huurder/opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn, kopers/huurders/opdrachtgevers, rekening.

Artikel 15. Meer- en minderwerk

Lid 1. StandRent behoeft alleen dat te presteren, hetgeen tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Lid 3. Door StandRent te maken kosten die hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, doch samenhangend met de nakoming door StandRent van de gesloten overeenkomst, mogen aan de koper/huurder/opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Wijziging van de overeenkomst

Lid 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper/huurder/opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de koper/huurder/opdrachtgever extra door StandRent in rekening gebracht.

Lid 2. Door de koper/huurder/opdrachtgever, na het sluiten van de overeenkomst, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper/huurder/opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan StandRent ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper/huurder/opdrachtgever.

Lid 3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door StandRent buiten zijn verantwoordelijkheid en ook buiten zijn risico wordt overschreden.

Artikel 17. Annuleren

Lid 1. Indien de koper/huurder/opdrachtgever de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door StandRent reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten terzake personeel wat met de be- of verwerking van de gekochte zaken is bezig geweest, over te nemen.

Lid 2. De koper/huurder/opdrachtgever zal eveneens aan StandRent als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen koopsom/huursom. Koper/huurder/opdrachtgever is voorts verplicht StandRent te vrijwaren tegen vorderingen van derden, als gevolg van de annulering van de koop-/huurovereenkomst en/of de weigering van de zaken.

Lid 3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel, behoudt Stand Rent zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst, met eventueel aanvullende schadevergoeding, dan wel, in geval van ontbinding van de overeenkomst, vervangende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Reclame/controle op goede staat van de zaken

Lid 1. Koper/huurder/opdrachtgever is verplicht terstond na de levering/in ontvangst name van de gekochte/gehuurde zaken deze grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient koper/huurder/opdrachtgever StandRent terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de koper/huurder/opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag van de levering StandRent wijst op de gebreken, die bij onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper/huurder/opdrachtgever geacht met de staat waarin de gekochte/gehuurde zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Lid 2. StandRent dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming tussen partijen zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Lid 3. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Lid 4. Indien de reclame naar het oordeel van StandRent c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal StandRent hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste 50 % van de factuurwaarde van de geleverde/verhuurde zaken, hetzij de geleverde/verhuurde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. StandRent is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 19. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden en van de gesloten overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder zal de huurder:

  1. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, behandelen;

  2. geen veranderingen aan de gehuurde zaken mogen aanbrengen;

  3. StandRent ten allen tijde toegang tot de gehuurde zaken moeten verschaffen;

  4. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af moeten wijzen en StandRent moeten vrijwaren;

  5. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van StandRent mogen doen geschieden.


Artikel 20. Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Waar op de voet van artikel 18 door huurder de zaken op goede staat bij in ontvangstname zijn beoordeeld althans behoorden te worden beoordeeld, gaan StandRent en huurder krachtens deze voorwaarden van het uitgangspunt uit dat de oorzaak van het defect raken van de zaken, indien geen sprake is van normale slijtage, voor rekening en risico van de huurder komt. Met andere woorden, de huurder wordt alsdan verondersteld verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn. Deze kosten kunnen worden verrekend met de waarborgsom.


Artikel 21. Verzekering

Lid 1. De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde zaken gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

Lid 2. De huurder dient de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.

Lid 3. Op eerste verzoek van StandRent dient de huurder een kopie van de betreffende verzekeringspolis te kunnen tonen, waaruit van het verzekerd zijn van de onderhavige zaken ook voor wat betreft een bepaalde periode duidelijk blijkt.

Lid 4. Indien op eerste verzoek van StandRent niet inzage wordt verstrekt in het voldoende verzekerd zijn van de zaken, is StandRent gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, waarbij de nog te verschijnen huurtermijnen door huurder wel verschuldigd zullen zijn. Het is immers huurder die tekortschiet in zijn verplichtingen jegens StandRent op het punt van het in verzekering nemen van de van StandRent gehuurde zaken.

Lid 5. De koper die zaken van StandRent heeft gekocht, ten aanzien van welke zaken StandRent zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden, derhalve zaken die niet contant door koper zijn betaald, dient koper eveneens voor deugdelijke verzekering zorg te dragen. Desgewenst dient deze koper aan StandRent bewijs van verzekering ten aanzien van deze zaken te leveren. Wordt dat bewijs desgewenst niet geleverd, dan komt de overeenkomst niet tot stand c.q. kan zij door StandRent worden ontbonden. Koper blijft dan wel aansprakelijk voor door StandRent gelden c.q. te lijden schade.

Artikel 22. Schade en gebreken

Lid 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan StandRent te melden. Zonder toestemming van StandRent mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Eenzelfde verplichting tot melding bestaat voor de koper die zaken van StandRent heeft gekocht, ten aanzien waarvan StandRent zijn eigendomsvoorbehoud laat gelden.

Lid 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde zaken zal StandRent slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats (doen) aanbrengen c.q. (doen) verrichten.

Lid 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde zaken buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere looptijd van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal dan wel zich niet op de in de overeenkomst bepaalde plaats bevinden.

Lid 4. StandRent is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

Artikel 23. Garantie

Lid 1. Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent StandRent aan de koper/huurder/opdrachtgever schriftelijk garantie terzake de deugdelijkheid van de door StandRent geleverde/verhuurde zaken. Onder die deugdelijkheid moet worden verstaan dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn geproduceerd en waarvoor ze worden gebruikt. Terzake fabricagefouten verleent StandRent garantie in die zin, dat ofwel, bij ondeugdelijkheid van de zaken als gevolg van de fabricagefouten, vervangende zaken worden geleverd, ofwel, indien de koper/huurder/opdrachtgever zulks wenst, zal bij ontbinding van de overeenkomst de koop-/huursom worden terugbetaald. In geval van fabricagefouten zal StandRent nooit aansprakelijk zijn voor vervolgschade. De garantie geldt tevens niet in die gevallen als de defecten in de zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten of indien StandRent na overleg met de koper/huurder/opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken levert. Gebruikte zaken worden wat dat betreft afgenomen in de toestand en met de kwaliteit waarin ze op dat moment verkeren.

Lid 2. Voor alle zaken en materialen die StandRent niet zelf vervaardigt, verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren. Indien materialen zoals in het vorige lid omschreven en terzake waarvan garantie geldt, door StandRent worden hersteld, dienen de kosten als uurloon e.d. door koper/huurder/opdrachtgever gewoon te worden voldaan.

Lid 3. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelsgarantie, gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24. Retentierecht

Wanneer StandRent zaken van de koper/huurder/opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de overeenkomst met deze zelfde koper/huurder/opdrachtgever, tenzij de koper/huurder/opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 25. Aansprakelijkheid

Lid 1. StandRent is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  1. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

  2. daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Lid 2. StandRent is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper/huurder/opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld of opzet van StandRent of van hen, die door StandRent te werk zijn gesteld.

Lid 3. StandRent zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper/huurder/opdrachtgever te vergoeden, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld zijdens StandRent .

Lid 4. Voor schade die de huurder/koper/opdrachtgever aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde/gekochte zaken veroorzaakt, is Stand Rent nimmer aansprakelijk. De huurder/koper/opdrachtgever zal StandRent terzake van alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 26. Overmacht

Lid 1. Een tekortkoming kan StandRent niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Lid 2. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar StandRent of de huurder/koper/opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van StandRent , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van StandRent , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor StandRent overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de koper/huurder/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Lid 3. StandRent is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 27. Eigendomsvoorbehoud

Lid 1. Zolang StandRent geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van StandRent.

Lid 2. StandRent heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

Lid 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 28. Mededelingsverplichtigen huurder/koper/opdrachtgever

Lid 1. Huurder/koper/opdrachtgever dient StandRent onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende zaken die huurder/koper/opdrachtgever van StandRent onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van StandRent dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben met betrekking tot de door huurder van StandRent gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, surseance van betaling die de huurder aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien huurder in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van betalingsonmacht.

Lid 2. Wanneer zich een geval voordoet gelijk in het voorgaande lid bepaald, is de huurder/koper/opdrachtgever verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder, advocaat e.d. onverwijld inzage te geven in de onderhavige huur-/koopovereenkomst.

Artikel 29. Opzegging/ontbinding/wanprestatie

Lid 1. Indien de koper/huurder/opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

Lid 2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal StandRent in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

Lid 3. De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft StandRent eveneens, indien de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die StandRent op de koper/huurder/opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn, zelfs indien de betaaltermijn terzake de facturen nog niet is verstreken.

Lid 4. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde zaken bij StandRent . Indien partijen zijn overeengekomen, dat StandRent bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde zaken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Bij onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst dienen door huurder wel de resterende huurtermijnen integraal in één keer aan StandRent te worden betaald. Zulks zal niet behoeven indien de reden voor de ontbinding c.q. onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst is gelegen in de risico- c.q. aansprakelijkheidssfeer van StandRent .

Lid 5. Bij beëindiging/ontbinding van de overeenkomst zullen de gehuurde zaken en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van StandRent moeten worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder/koper/opdrachtgever de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Stand Rent gerechtigd de huurder/koper/opdrachtgever de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Verrekening met de waarborgsom is toegestaan.

Lid 6. Indien de huurder terzake enige verplichting in gebreke blijft, is StandRent bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Lid 7. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is StandRent gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van StandRent op verdere schadevergoeding.

Artikel 30. Vervanging

Indien huurder/koper/opdrachtgever onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder eigendomsvoorbehoud gekochte/gehuurde zaken aan StandRent terug te (laten) bezorgen, dient huurder/koper/opdrachtgever aan Stand Rent een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gekochte/gehuurde zaken. Ter motivering van die door StandRent geleden schade, zal StandRent de aankoopprijs van de niet te vervangen gekochte/gehuurde apparatuur dan wel een door een leverancier uitgebrachte offerte aan de huurder/koper/opdrachtgever moeten kunnen tonen.

Artikel 31. Betaling

Lid 1. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte zaken c.q. bij in ontvangst nemen van de verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de overeengekomen termijn.

Lid 2. Indien niet binnen voormelde termijn na factuurdatum is betaald, is de koper van rechtswege in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % op jaarbasis.

Lid 3. Wanneer de koper/huurder/opdrachtgever in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt te verkeren c.q. in de gevallen waarin het bedrijf van de koper/huurder/opdrachtgever wordt geliquideerd, zullen de verplichtingen van de koper/huurder/opdrachtgever jegens StandRent onmiddellijk opeisbaar zijn, derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog lopen.

Lid 4. De door de koper/huurder/opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds ter betaling in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten. Het staat StandRent vrij te bepalen, welke betalingen door koper/huurder/opdrachtgever betrekking hebben op welke facturen. De koper/huurder/opdrachtgever heeft derhalve niet de bevoegdheid zelf te bepalen dat een bepaalde betaling op een bepaalde factuur betrekking heeft.

Lid 5. Het is koper/huurder/opdrachtgever niet toegestaan terzake de betaling een korting of verrekening toe te passen.

Lid 6. Indien de koper/huurder/opdrachtgever in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens StandRent , komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder/opdrachtgever. De koper/huurder/opdrachtgever is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht of StandRent zelf voor incassering van zijn nota's zorgdraagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt. In dat laatste geval heeft StandRent de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van het incasseren gemaakte en aan StandRent doorbelaste kosten van de koper/huurder/opdrachtgever te claimen. Koper/huurder/opdrachtgever dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.

Lid 7. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is StandRent gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk, op te schorten. Gedacht kan worden bijvoorbeeld aan assistentie door StandRent op de plaats waar de door koper/huurder/opdrachtgever geleverde/gehuurde zaken moeten functioneren. StandRent kan zulks ook doen in verband met andere opdrachten van koper/huurder/opdrachtgever dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. Stand Rent is niet aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.

Lid 8. Reclames c.q. protesten inzake nota?s dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na datum van de nota, schriftelijk aan StandRent te worden kenbaar gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van toepassing.

Artikel 32. Wijzigingen van de voorwaarden

StandRent is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. StandRent zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/huurder/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper/huurder/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 33. Toepasselijk recht

Op alle door StandRent gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten respectievelijk te zijn verricht.

Artikel 34. Geschillen

Elk geschil tussen StandRent en koper/huurder/opdrachtgever gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een probleem als een geschil ervaart, zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te Almelo. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Almelo. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van StandRent om de koper/huurder/opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter, die volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail
©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.